Khoa Lịch sử


Help with Search courses

Lịch sử văn minh thế giới

Lịch sử văn minh thế giới


Các keywords: 

Lịch sử

Văn minh

Thế giới


Như vậy Lịch sử Văn minh Thế giới là môn học được hiểu như thế nào?

Các em sinh viên kỳ vọng kiến thức có được từ nội dung môn học này?

Thảo luận về các quan niệm về văn hoá, văn minh