Khoa Ngôn ngữ học

Help with Search courses

HK192 - LIN3072-7tuansau - Nhập môn Ngôn ngữ học tri nhận

HK192 - LIN3072-7tuansau - Nhập môn Ngôn ngữ học tri nhận

Thông qua môn học, xây dựng cho sinh viên lòng yêu thích ngôn ngữ học nói chung và ngôn ngữ học tri nhận nói riêng, cung cấp những hiểu biết nhất định về cách tiếp cận này và bước đầu thực hành kĩ năng phân tích và giải thích các sự kiện của tiếng Việt theo quan điểm của ngôn ngữ học tri nhận, từ đó thấy được nét đặc thù và cái hay cái đẹp trong cách dùng từ, tạo câu nói riêng và cách diễn đạt của người Việt nói chung. Tri thức về ngôn ngữ học tri nhận sẽ là cơ sở giúp sinh viên sau này khi ra trường có thể làm tốt những công việc được giao (giảng dạy, nghiên cứu, làm báo, làm biên tập ở các nhà xuất bản v.v.), đặc biệt đối với các vấn đề về ngôn ngữ-tri nhận-văn hóa.